top of page

היישוב הוקם בשנת 1975 לזכרו של יונתן רוזנמן הי''ד, לוחם שריון שנפל בגולן למרגלות תל יוסיפון במלחמת יום הכיפורים, ביוזמת אביו אשר רוזנמן וע"י משפחתו וחבריו.

הגרעין הראשוני עלה כמושבוץ*, ובהמשך התאגד כ"מושב שיתופי" במסגרת איגוד

המושבים של הפועל המזרחי והתבסס בעיקר על חקלאות.

בתחילת שנות ה-90 בוצע השלב הראשון של הפרטת המושב השיתופי, התחילה

קליטה של מתיישבים קהילתיים ונבנו 27 בתים בשכונת "עמידר" ע"י משרד השיכון.

בשנת 2000 הוקמה האגודה הקהילתית "מתיישבי יונתן" ומתחילת 2009 היא מתנהלת עצמאית, כתאגיד נפרד, עם תקציב ועם מקורות מימון נפרדים.

מאז היישוב הולך וגדל וההרחבה הראשונה כבר עומדת מלאה בבתים חדשים של מתיישבים שהתקבצו ובאו מקרוב ומרחוק.

בסוף שנת 2016 החלו עבודות הכשרת הקרקע של ההרחבה השניה.

יונתן ממשיך לצמוח!

האגודה הקהילתית

סימניה אגודה קהילתית

בשנת 2000 הוקמה האגודה הקהילתית 'מתיישבי יונתן' המאגדת את התושבים ביונתן. 

האגודה מנוהלת ע"י הוועד הקהילתי אליו נבחרים נציגי ציבור בבחירות דמוקרטיות המתקיימות כל 3 שנים.

בנוסף לוועד פועלות ביונתן ועדות שונות הפועלות בתחומים שונים ומסייעות לוועד בניהול השוטף של החיים ביונתן.

שאלנו את ותיקי יונתן: מה זה מושבוץ?

סימניה מה זה מושבוץ

מושבוץ (הלחם של מושב וקיבוץ), זו צורת חיים שיתופית (מעין קומונה) בד"כ של חבורה צעירה ובשלבים הראשוניים של הקמת יישוב.

המושבוץ היה סוג של משפחה מורחבת ללא קשר דם אך עם קשר אישי חם של כולם עם כולם. גרים יחד, סועדים יחד, נאספים יחד, וגם מעט שעות פנאי ביחד.

החבורה "קורעת" עצמה בעבודה מבוקר עד לילה ואינה בוחלת בשום עבודה, בד"כ עובדים בעבודות עונתיות ביישובי הסביבה היותר וותיקים.

יש קופה המשותפת לכולם בידי הגזבר, כל ההכנסות נאספות לקופה לצורך הוצאות הקיום ולתחזוקת המושבוץ.

ואפשר אפילו לקבל מעט דמי כיס אם מי מן החברים נאלץ לצאת ליום מהמושבוץ.

בקיצור במושבוץ, כל אחד נותן כפי יכולתו (את כל נשמתו) ומקבל לפי צרכיו (ומעטות הן מעותיו).

bottom of page